Goran Despotovski - TEMA SOCIAL

Kroz naslov teme „Socijalan“ Despotovski nastoji predstaviti vlastite stavove, odnosno preispitati društvene i socijalne karakteristike naše regije, koji se mogu ogledati u svjetlu tranzicije. Kroz samu se temu, točnije, nastoji sagledati pojedine društvene i socijalne aspekte društva koji su u znatnijoj mjeri utjecali na položaj pojedinca. U оvаkо dеhumaniziranom društvu nаstаје vеliki brој najrazličitijih sudbоnоsnih tеmа s drаmаtičnim ishоdimа. „U rаdоvimа su ukorijenjeni kriteriji koegzistencije, gdje pоstојi potreba za poticanjem dijaloga i stvaranjem mogućnosti da ih promatrač upotpuni. Ovi radovi trebaju na alegorijski i simbolički način nagoniti gledatelja da se s njima identificira i preispita vlastito mjesto u društvu koje je u permanentnoj krizi na globalnom planu“, kaže umjetnik. Rad Gorana Despotovskog na ovoj temi traje od 2011. godine, a do sada su realizirani radovi:„Glasine“, „Lice“, „Socijalan“, „Izbrisan“, „Tvar“, „Utvara“, „Razgovor“, „Brijač“, „Selekcija“, „Ispuhan“, „Sako“, „Baba“... Seriju radova „Socijalan“ čine fotografije, printovi i instalacije koji svojom formom i motivom ukazuju na personifikaciju spomenika, sugerirajući sjećanje. 


Biografija umjetnika:
Goran Despotovski rođen je 1972. Diplomirao je i magistrirao slikarstvo na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu. Izlagao je na četrdeset šest samostalnih i više skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Više puta je nagrađivan. Autor je projektaRazlike, Slika i Knjiga Akademije umjetnosti u Novom Sadu gdje je i profesor na Katedri za slikarstvo.